BEST

shanti ashram <---> shanti ashram (296)

TRIPS 98 / STOPS 50

ROUTE

  Shanti Ashram / Eksar Village Road

  L.I.C. Officers Training Centre

  Jeevan Bima Nagar

  Mt. Poinsur Church

  Technical School

  L.I.C. Office

  Bhagwati Hospital

  Ram Mandir

  Pai Nagar

  Borivali Station (W)

  Borivali Station (W)

  Borivali Station / Jaya Talkies

  Dharamshi Hall

  Borivali Jail

  Shimpoli Naka

  Gokhale High School

  Ankur Palace

  Haridas Nagar

  Ram Nagar

  Saibaba Mandir

  Saibaba Nagar

  Mahavir Dham

  Satya Nagar

  More Mall

 • Ekta Nagar

 • New Link Road Junction

 • Ekta Nagar / Pancholia School Road

 • Mahavir Nagar Extention

 • More Mall

 • Satya Nagar

 • Mahavir Dham

 • Saibaba Nagar

 • Saibaba Mandir

 • Ram Nagar

 • Haridas Nagar

 • Ankur Palace

 • Gokhale High School

 • Shimpoli Naka

 • Borivali Jail

 • Dharamshi Hall

 • Borivali Station / Jaya Talkies

 • Borivali Station (W)

 • Borivali Telephone Exchange

 • Pai Nagar

 • Ram Mandir

 • Bhagwati Hospital

 • L.I.C. Office

 • Jeevan Bima Nagar

 • L.I.C. Officers Training Centre

 • Shanti Ashram / Eksar Village Road