BEST

mumbai c s t <---> mumbai c s t (Fort Ferry 1)

TRIPS 606 / STOPS 19

ROUTE

  Mumbai C.S.T

  Mumbai C.S.T / GPO

  Swami D Saraswati Chowk / Mint Road

 • Reserve Bank

 • Old Custom House

 • Dr. Shyamaprasad Mukherji Chowk

 • Y.B. Chavan Pratishthan

 • Vidhan Bhavan

 • N.C.P.A

 • Sakhar Bhavan

 • Bajaj Bhavan

 • Vidhan Bhavan

 • Y.B. Chavan Pratishthan

 • Dr. Shyamaprasad Mukherji Chowk

 • Old Custom House

 • Reserve Bank

 • Swami D Saraswati Chowk / Mint Road

 • Mumbai C.S.T / GPO

 • Mumbai C.S.T

TIMETABLE