BEST

com p k kurne chowk <---> p thakare udyan bus station (163)

TRIPS 36 / STOPS 12

ROUTE

 • Com. P.K. Kurne Chowk / Pandurang Budhkar Road

 • Gopal Nagar

 • Bombay Dyeing

 • Dhanmill Naka

 • Parel S.T. Depot / Jagannath Bhatankar Road

 • Madkebuwa Chowk / Bhatankar Road

 • Madkebuwa Chowk / Acharya Donde Road

 • Wadia Maternity Hospital

 • Haffkine Institute

 • Parel Village

 • Sewree Naka

 • P. Thakare Udyan Bus Station